ReadyPlanet.com
dot dot
THE RIGHT TRACK

 

WHAT MAKES US THE BEST? 

 

จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาทำให้เราทราบว่าเราต้องพัฒนาบุคคลากรและระบบการทำงาน เพื่อรองรับลูกค้าของเราอย่างไร เราจึงมีระบบการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง การควบคุมอะไหล่ การรับประกันงานซ่อม การอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาพื้นที่การซ่อม สภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นต้น

งานบริหารข้อมูลการซ่อม  (Maintenance historical)

 • การเสนอราคาก่อนการซ่อม
 • การแจ้งการเปลี่ยนอะไหล่ นอกรายการเสนอราคา
 • การรับประกันงานซ่อม 3 เดือน ไม่จำกัดกิโลเมตร (อะไหล่และค่าแรง)
 • เก็บประวัติลูกค้าและรถยนต์ทุกคันที่ผ่านการดูแลจากเรา
 • เก็บประวัติการซ่อม การเคลม และช่างผู้รับผิดชอบงาน
 • เก็บข้อมูลค่าบริการ ค่าอะไหล่ อย่างเป็นระบบ

 

 

  

 

 

 

  งานบริหารอะไหล่ (Spare parts control)

 

 • ควบคุมปริมาณอะไหล่ (Min&Maximum order)
 • การค้นหาอะไหล่ด้วยคอมพิวเตอร์ (Land Rover Microcat)
 • อะไหล่มือสอง (used part)
 • จัดหาอะไหล่ทดแทน (Replacement parts)
 • การตรวจสอบการเคลมจากอะไหล่เสียหาย
 • อะไหล่เก่า Classic

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved. 10 Feb 2009